Отделение по Образна диагностика

Умбал Медика лого

1
Лечебни заведения Медика - сграда
1

Вход на Отделение по Съдова хирургия

Отделението по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението по ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  на УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ се намира се на 3-тия етаж на сградата. В него се извършват образно-диагностични изследвания на хоспитализирани и амбулаторни пациенти, като на амбулаторните пациенти е дадена възможност да покрият стойността на назначените им образни изследвания не само чрез директно плащане, но и с направление от НЗОК.

Апаратурата, с която отделението разполага:

Ядрено-магнитен резонан

  • Siemens MAGNETOM Sola 1.5T

Компютърни томографи:

  • Siemens Healthineers SOMOTOM go. Top
  • Hi Speed
  • GI BrightSpeed

Графичен мамограф

  • Siemens MAMMOMAT Inspiration

Рентгенографски апарати:

  • Siemens Healthineers MULTIX Impact
  • Siemens ICONS R200

Мобилни рентгенови апарати:

  • Siemens MOBILETT XP Digital
  • SMAM ROLLER 3o

Ултразвуков апарат (ехограф)

  • VINNOE320

В отделението се извършват широк спектър образни изследвания:

Магнитно-резонансна томография чрез ЯМР на:

Сърдечно-съдова система

Малък таз при мъже и жени: женски полови органи, простата, ректум за откриване и стадиране на доброкачествени образувания и карциноми

Магнитно-резонансна холангиопанкреатография /изследване за изобразяване на жлъчни пътища/

Тънки черва /магнитно-резонансна ентерография/

Млечни жлези /откриване, стадиране и проследяване на кисти, доброкачествени образувания и карциноми, проследяване на състоянието на вече поставени силиконови импланти/

Артерио-венозни малформации

Компютърна томография /Скенер/ на:

Глава - травми, исхемии, мозъчни ангиографии с разнообразни 3D реконструкции

Меки тъкани на шия - изследване на анатомичните структури в шийната област; откриване и проследяване на кисти и тумори, уголемени лимфни възли

Гръден кош - изследване както на костните структури в гръдната клетка, така и на медиастинум и белодробен паренхим /откриване и проследяване на възпалителни процеси и новообразувания/

Сърце - виртуална коронарография

Корем - изследване на вътрешните коремни органи-черен дроб, далак, бъбреци и надбъбреци, стомах

Горен и долен крайник

Виртуални ангиографии на каротиди, периферна ангиография, торакална - абдоминална ангиография

Шиен, торакален и лумбален отдел

Компютърни томографии с перфузия на главен мозък

Компютърни томографии с перфузия на главен мозък

Рентгенографичен и Рентгеноскопичен апарат за DR и CR:

Пълен набор от рентгенографии

Скопични изследвания на горен и долен етаж на гастро-ентестиналния тракт

Трансдренажни графии

Ехографско изследване:

Позволява преглед на коремни органи и повърхностни структури, без необходимостта от хирургична интервенция

Развитие в името на здравето

Отделението по Образна диагностика непрестанно надгражда обема на извършваните диагностични процедури, като през 2023 г. в него се създава  високоспециализирано звено за магнитно-резонансна томография, снабдено с последно поколение топ апаратура.

Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) е медицинска техника за образна диагностика, служеща за ясното представяне на анатомията и физиологичните процеси на части на тялото, без за това да се използват рентгенови лъчи или йонизиращи лъчения.

Апаратът работи на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле. При срещата им с тялото се получава сигнал (ехосигнал),  който се улавя от специални приемници и се обработва по компютърен път.

Липсата на йонизираща радиация прави този метод на изследване особено полезен при деца и бременни. ЯМР се използва широко в болниците и клиниките за диагностика, стадиране и проследяване на различни заболявания, без да се излага човек на радиация. Информацията от ЯМР се различава от тази на КТ и методиките на нуклеарната медицина. Приемниците, които се използват при изследването, се наричат антени, бобини, шпули и за всеки регион от тялото се използват специфични такива, позволяващи добиване на най-ясни и детайлни образи.

При някои случаи е необходимо поставянето на  контрастно вещество (парамагнитна контрастна субстанция) с цел постигане по-информативен образ. Например с цел доказването на тумори или възпаление.

Получените изображения се обработват и съхраняват на електронен носител и се архивират в индивидуално досие на болния, което дава възможност за съпоставка при необходимост. Апаратът позволява извършване на висококачествени изследвания на централна нервна система, гръбначен стълб, коремни органи, анатомични структури в малкия таз, мускулно-скелетна система. За предоставяне на по-прецизна диагностика екипът прилага техники като: дифузия и перфузия на органите, безконтрастни мозъчни ангиографии.

Лекари в отделение по Образна диагностика