КАРИЕРИ УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

Умбал Медика лого

Свободни работни места

Във връзка с разширяване на дейността и със стремежа си да предоставя съвременно и качествено лечение на широк спектър заболявания, Лечебни заведения МЕДИКА обявяват свободни позиции за:

СпециалностЛекар специалистЛекар специализант
Хирургия21
Детска хирургия2
Пластично-възстановителна и естетична хирургия1
Лицево-челюстна хирургия 1
Анестезиология и интензивно лечение21
Анестезиология и интензивно лечение в Кардиохирургия33
Акушерство и гинекология22
Неонатология11
Ортопедия и травматология31
Съдова хирургия12
Физикална и рехабилитационна медицина1
Нервни болести22
Неврохирургия22
Ендокринология и болести на обмяната
Нефрология
Ревматология11
Пулмология12
Трансфузионна хематология1
Гастроентерология1
Кардиология22
Клинична микробиология11
Очни болести22
Клинична лаборатория12
УНГ2
Обща и клинична патоанатомия
11

Не се колебайте да се свържете с нас:

За специализанти!!!

Позициите се заемат след провеждане на конкурс, по Кодекса на труда във връзка с Наредба 1/2015 г. на МЗ.

 • Атрактивно заплащане

 • Социални придобивки

 • Възможност за кариерно развитие

 • Допълнително разпределение от съответното отделение

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „медицина“

 • Членство в БЛС

 • Лицето да не е осъждано

Заповеди

ЗАПОВЕД

№ 99/17.06.2024 г.

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба №1 /22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Следните свободни конкурсни длъжности , считано от 24.06.2024 г.:

 • „Лекар, специализант по Кардиология” – 1/една/ позиция;
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – 3/три/ позиции.

Желаещите  да  кандидатстват за обявените свободни конкурсни позиции е необходимо да представят от  24.06.2024 г. до 23.07.2024 г. вкл. в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД на адрес гр. Русе, ул. Рига 35, тел: 0884/460 103 – Ф. Минкова, следните документи:

 1. Автобиография;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Заявление за участие в конкурса;
 4. Копие на Диплома за завършено висше образование и/или Академична справка за придобита ОКС „Магистър“ по „Медицина“;
 5. Удостоверение за членство в съответната колегия на БЛС;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Медицинско свидетелство за работа.

II. Заемането на длъжността „Лекар, специализант по………………….“ да се извърши след провеждане на конкурс от 29.07.2024 г. до 09.08.2024 г. вкл.  Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, дата за провеждане на събеседване по специалността и списък с класирани  кандидати  да бъдат обявени на официалния сайт на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

Копие от Заповедта да се публикува на интернет страницата на лечебното заведение.

Копие от Заповедта да се изпрати на РЗИ за публикуване.

ЗАПОВЕД

№ 2/03.01.2024 г.

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба №1 /22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Следните свободни конкурсни длъжности , считано от 04.01.2024 г.:
– „Лекар, специализант по гастроентерология” – 1/една/ позиция;
– „Лекар, специализант по урология“ – 2 /две/ позиции;
– „Лекар, специализант по хирургия“ – 1 /една/ позиция;
– „Лекар, специализант по кожни и венерически болести“ – 1 /една/ позиция;
– „Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“ – 1 /една/ позиция.

„Желаещите да кандидатстват за обявените свободни конкурсни позиции е необходимо да представят от 04.01.2024 г. до 03.02.2024 г. вкл. в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД на адрес гр. Русе, ул. Рига 35, тел: 0884/460 103 – Ф. Минкова, следните документи:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Заявление за участие в конкурса;
4. Копие на Диплома за завършено висше образование и/или Академична справка за придобита ОКС „Магистър“ по „Медицина“;
5. Удостоверение за членство в съответната колегия на БЛС;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство за работа.

II. Заемането на длъжността „Лекар, специализант по………………….“ да се извърши след провеждане на конкурс от 07.02.2024 г. до 16.02.2024 г. вкл. Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, дата за провеждане на събеседване по специалността и списък с класирани кандидати да бъдат обявени на официалния сайт на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, подменю „Кариери“.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД– гр. РУСЕ,
на основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 58/02.04.2024 г. на Управителя на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД – гр. Русе

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
С МЯСТО НА РАБОТА УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД

1. „Медицинска сестра/акушерка, специализант по операционна и превързочна техника” – 2/две/ позиции;
2. „Медицинска сестра/акушерка, специализант по анестезиология и интензивни грижи” – 3/три/ позиции;
3. „Медицинска сестра/ фелдшер, специализант по спешна медицинска помощ“ – 2 /две/ позиции.

Характер на работата: Съгласно приложимото законодателство и длъжностната характеристика.
Изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра/акушерка/фелдшер, специализант по ……………….”:
• Образование: висше – ОКС „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“/ „Акушерка“/ „Фелдшер“;
• Членство в БАПЗГ;
• Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление за участие в конкурса;
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие на Диплома за завършено висше образование и/или Академична справка за придобита ОКС „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“/ „Акушерка“/ „Фелдшер“;
• Удостоверение за членство в съответната колегия на БАПЗГ;
• Свидетелство за съдимост;
• Медицинско свидетелство за работа.
Провеждане на конкурса: проверка познанията на допуснатите кандидати по съответната специалност по предварително утвърден конспект.
Подаване на документи за участие в конкурса:
1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 17.30 часа на регистратурата в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД на адрес гр. Русе, ул. „Рига” 35;
2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на специализант по ……………………., съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 / 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.”
3. Документите се приемат от 03.04.2024 г. до 02.05.2024 г. вкл. Всички подробности около провеждането на конкурса, в това число допуснати кандидати, дата за провеждане на събеседване по специалността и списък с класирани кандидати ще бъдат обявени на официалния сайт на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, подменю „Специализанти”.
4. С класирания кандидат за заемане на длъжността „Медицинска сестра/акушерка/фелдшер, специализант по …… се сключва трудов договор на основание чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и по реда на чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по чл. 234 от Кодекса на труда.
5. С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за „Медицинска сестра/акушерка/фелдшер, специализант по ……“ в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, гр. Русе .

ЗАПОВЕД

№ 80/08.05.2024 г.

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба №1 /22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Следните свободни конкурсни длъжности , считано от 09.05.2024 г.:
– „Лекар, специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия” – 1/една/ позиция;
– „Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната” – 1/една/ позиция.

„Желаещите да кандидатстват за обявените свободни конкурсни позиции е необходимо да представят от 09.05.2024 г. до 08.06.2024 г. вкл. в УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД на адрес гр. Русе, ул. Рига 35, тел: 0884/460 103 – Ф. Минкова, следните документи:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Заявление за участие в конкурса;
4. Копие на Диплома за завършено висше образование и/или Академична справка за придобита ОКС „Магистър“ по „Медицина“;
5. Удостоверение за членство в съответната колегия на БЛС;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство за работа.

II. Заемането на длъжността „Лекар, специализант по………………….“ да се извърши след провеждане на конкурс от 10.06.2024 г. до 14.06.2024 г. вкл. Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, дата за провеждане на събеседване по специалността и списък с класирани кандидати да бъдат обявени на официалния сайт на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, подменю „Специализанти“.