ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ

Умбал Медика лого
Вх.№дата имена позиция
126 16.05.2018 г. Ивелин Цанков Йоцов Управител

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Лекари

Кариери

Информация за пациента

Телефонен указател