ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ СБАЛК МЕДИКА КО

Кардиологична болница Медика Кор

Вх.№дата имена позиция
64 16.05.2018 г. Кирил Панайотов Панайотов Изпълнителен директор

Информация за пациента

Телефонен указател